อุปกรณ์สแกนม่านตา (Iris Scan Device) และซอฟต์แวร์ยืนยันตัวตนด้วยม่านตา (Iris Recognition Software) แบรนด์ IRIS ID

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง ทั้งความแม่นยำและความรวดเร็วในการตรวจยืนยันตัวตน (Accuracy & Match speed) 

อุปกรณ์สแกนม่านตาของเรามีหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการใช้งานยืนยันตัวตน ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ผลิตภัณฑ์

ของเรามีประสบการณ์ที่่ถูกใช้งานด้านต่างๆ มากกว่า 16 ปี กับหลายองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ เอกชน ให้ความไว้วางใจโดยนำ

ผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งาน อาทิเช่น  Citybank, Google, Apple, NYSE, ExxonMobil, Rolex, eBay, Cisco, P&G, Boeing,

Harvard medicine school, Oracle, Toyota ฯลฯ  ลักษณะงานต่างๆ ที่องค์กรต่างๆ นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน ดังนี้ 

- Asset Protection                                                              - Data Center Security

- Work Force Management                                               - Infrastructure Protection

- Lab Security & Bio Hazard Containment                        - Hotels, Clubs

- Pos & Retails                                                                   - Public Healthcare & Hospital

- Government & Public Safety                                           - Transportation Security, Harbor, Airport

- Civil Identity                                                                    - Security Area & Zone


  ตัวอย่าง อาทิเช่น

- งานบันทึกเวลาเข้างาน (Time Attendant)                             - งานควบคุมความปลอดภัยอาคาร สำนักงาน (Access Control)

- งานหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration)             - งานความปลอดภัยภายในสนามบิน และ Auto fast trace 

- งานทะเบียน บัตรประชาชน ประกันสังคม ประวัติอาชญากร    - ยืนยันตัวตนในธุรกรรมทางการเงิน และธนาคาร  (Bank & Finance) 

- ความปลอดภัยห้องแล๊บยา เคมี และอื่นๆอีกมาก                     - ยืนยันตัวตนในงานกระบวนการยุติธรรม เช่น ราชทัณฑ์ พินิจเด็ก​

- งานความปลอดภัยที่พัก สถานที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)  ตู้นิรภัย (Safe deposit box) ห้องเอกสารสำคัญ (Archives Room)

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยียืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์  และมีความพร้อมในการให้บริการในผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ยืนยัน

ตัวบุคคลด้วยม่านตา ใบหน้า และลายนิ้วมือ ทั้งคำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ  หากองค์กรของท่าน กำลังมองหาระบบยืนยันตัวตนด้วย

เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ที่ดีที่สุด สามารถติดต่อเราได้ตามที่อยู่ด้านล่าง 

Access Control Main Entrance

iCAM RP70 preliminary

110 cm.

iCAM 7101S ACCESS CONTROL DEVICE 

ในห้อง LAB ปลอดเชื้อโรค (Clean Room)

กำลังสแกน Iris

อุปกรณ์ iCAM  D1000  สามารถเลื่อนขึ้นลงค้นหาม่านดวงตาอัตโนมัติ และสามารถ Auto zoom, Auto focus ม่านตาหรือใบหน้า ระยะการอ่านม่านตา/ใบหน้า ช่วง 65 - 115 ซ.ม. อุปกรณ์ฯ นำไปใช้งาน อาทิเช่น การตรวจยืนยันตัว

บุคคลด้วยม่านตา ในด่านตรวจคนเข้าเมือง Immigration Border Control เป็นต้น​

ไปหน้า

การพิสูจน์ตัวตนผู้เข้ารับรักษาพยาบาลด้วยม่านุตา ในอุสาหกรรม Healthcare

ภาพซ้ายบน เป็นการนำอุปกรณ์ iCAM 7101s  ไปประยุกต์ใช้งานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการยา เคมีปิโตเลี่ยม อาหารคนหรือสัตว์ 

(Bio lab security/ ​Securing hazardous materials) เจ้าหน้าที่ใส่ชุดสูท (Hazardous suits) เข้าห้องปฏิบัติการโดยไม่สัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ห้องปฏิบัติการ ลักษณะนี้ให้ความสำคัญและเข็มงวดด้านความสะอาด ความปลอดภัยเป็นพิเศษ ซึ่งการปฏิบัติการภายใต้กฎข้อบังคับ กฎระเบียบ

มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและยา การใช้อุปกรณ์ยืนยันตัวตนด้วยม่านตา จึงเหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้งาน


ภาพขวาบน เป็นการนำอุปกรณ์ iCAM 7101s ไปใช้งานด้านความปลอดภัยการเข้าสำนักงานในโครงการทดลองวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

(CERN Project) ในสถานที่ปฏิบัติการมีอุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบทางวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งเข็มงวดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ 


ภาพด้านล่าง อุปกรณ์ iCAM 7101s ถูกใช้การควบคุมเข้า Sport Club สำหรับสมาชิกของ Equinox Fitness Clubs จากเมือง NY City ถึง

Hollywood CA  ท่านสามารถประยุกต์อุปกรณ์ดังกล่าวนี้ไปใช้กับสถานที่หรือลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน อาทิเช่น อาคารสำนักงาน, อาคารที่พัก,

คอนโดมิเนียม, อพาร์ทเม้นท์, โรงพยาบาล, พื้นที่ควบคุมพิเศษ (Security Zone) ฯลฯ ,  

!OK..ประตูเปิด

ภาพด้านล่าง การนำอุปกรณ์ iCAM 7111s มาประยุกต์ใช้การเข้าออกอาคารสำนักงานโดยเชื่อมกับประตู Turnstiles, Revoiving doors หรือ

                  Man-Traps หรือ Boarding Gates

ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนม่านตากับตู้ ATM

ก่อนทำธุรกรรมทางการเงิน (Iris Identification)

Advanced Iris Scan and Iris Recognition Solutions

iCAM D1000

iCAM 7000                           iCAM7101S              iCAM7111S-U1T

iCAM 7000 Series

รู้จักกับระบบสแกนม่านตา ขอบคุณวิดิทัศน์จาก iT 24 Hrs

รับชมวิดีโอ การสแกนม่านตาของ iCAM D1000 OU75

อุปกรณ์สแกนม่านตา และระบบยืนยันตัวตนด้วยม่านตา

ตัวอย่างการนำอุปกรณ์สแกนม่านตาไปใช้งานจริง

อุปกรณ์ iCAM TD100 ถูกใช้ในงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประชาชนในประเทศอีนเดีย 

บริษัท IRIS ID ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตนได้ทั้งลายนิ้วมือและม่านตา แบบเคลื่อนที่ (Multimodal Biometrics Mobile Devices)  ผลิตภัณฑ์ทั้งสองรุ่นอยู่ระหว่างรอการจัดจำหน่าย  เราสามารถนำอุปกรณ์นี้ไปใช้ในงานภาคสนาม การตรวจพิสูจตน์ตัวตนนอกสถานที่ ในงานการบังคับใช้กฎหมาย

​(Law Enforcement) หรือตรวจแรงงานต่างด้าว แรงงานประมง รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกรรมทางการเงิน อิเล็กโทรนิกส์ (E Payment / FinTech) 


Care for your eyes! ​Thanks facebook.com/gorgeous.side

อุปกรณ์พิสูจน์ตัวตนทั้งลายนิ้วมือ ใบหน้า และม่านตา แบบเคลื่อนที่   (NEW PRODUCTS)

​iCAM 7101S ACCESS CONTROL DEVICE ในโครงการ CERN

iCAM D1000 OU75 ระยะการสแกนม่านตาถึง 110 เซ็นติเมตร

iCAM RP1600 preliminary

iCAM TD100  

iCAM T10

เครื่องทำธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (Kiosk)

ทำธุรกรรมด้วยตนเอง เปิดบัญชีใหม่ ฝาก ถอน

โอนเงิน ตรวจสอบยอดบัญชี ฯลฯ

การเปิดบัญชี/ปรับปรุงข้อมูลบุคคลด้วย

การจัดเก็บข้อมูลม่านตา (Enroll IRIS data) 

เตรียมสแกน

ATM FinTech: เครื่อง ATM มาตรฐานความปลอดภัยสูง (High Security) โดยใช้เทคโนโลยี IRIS Biometrics ไม่ต้องใช้บัตรฯ

                     ยืนยันตัวตนด้วยการสแกนม่านตาก่อนทำธุรกรรมต่างๆทางการเงิน ง่ายและสะดวกในการใช้งาน (Ease to use) ป้องกันการโกง

                     ในรูปแบบต่างๆ (Protect Scramble data, Frauds)


​FinTech Kiosk: เป็นการทำธุรกรรรมต่างๆ ผ่านตู้ Kiosk ไม่ต้องใช้บัตรฯ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีฯ ใหม่ แก้ไขข้อมูลบุคคล ฝาก-ถอนเงิน

                     โอนเงิน ฯลฯ ใช้งานง่ายและสะดวก มาตรฐานความปลอดภัยสูงด้วยเทคโนโลยี IRIS Biometrics  

รับชมวิดิทัศน์ที่น่าสนใจในเทคโนโลยีการพิสูจน์ตัวตนด้วยม่านตา

​ผลิตภัณฑ์รอการจัดจำหน่าย

ATM FinTECH

อุปกรณ์ iCAM T10 ลักษณะพกพา การลงทะเบียนข้อมูลบุคคลหรือตรวจยืนยันตัวบุคคลด้วยม่านตา บันทึกเวลาทำงาน นอกสถานที่  อาทิเช่น Site งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน MRT, BTS,ไฟฟ้า, ประปา, สร้างเขื่อน, งานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่  หรือ งานแสดงสินค้า (Exhibition) ฯลฯ  อุปกรณ์รองรับการใช้งานกับ Smart Phone 

Security VIP Lounge or Security Area

อุปกรณ์ OEM Iris Recognition Camera Module เพื่อให้ท่านสามารถนำอุปกรณ์ไปใช้ในงานตามวัตถุประสงค์แนวคิดการออกแบบของท่าน เช่น ตู้ ATM , Fast track kiosk (Immigration), Science exhibition, Access control for main entrance, VIP Lounge, Security zone or area เป็นต้น

ความรู้เทคโนโลยียืนยันตัวตนด้วยม่านตา คลิก

OEM Iris Recognition Camera Module