50 points (Est.)

230 - 260 points (Est.)

Fingerprint Minutiae

Iris Minutiae

ม่านตา Vs ลายนิ้วมือ

เปรียบเทียบความแม่นยำ

การนำเทคโนโลยีชีวภาพเกี่ยวกับม่านตาผสมผสานร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการยืนยันตัวบุคคล (Verification/Identification) และนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ อาทิเช่น การควบคุมการเข้าอาคารหรือสำนักงาน (Access Control), การบันทึกเวลาเข้างาน (Time Attendant), การยืนยันตัวบุคคล (Personal Identification) เช่น งานบัตรประชาชน (National Card Id.), หนังสือเดินทาง, การตรวจผู้ต้องโทษ ก่อนเข้าเรือนจำ ฯลฯ

Solutions and equipments

 

กระบวนการสร้างรหัสม่านตา

Iris biometric technology